Основни цели

Фондация “Зеленодиво” е неправителствена организация за осъществяване на дейност в обществена полза, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел. “Фондация Зеленодиво” има неполитически и нерелигиозен характер, като основните й сфери на дейност са екология и култура. По-долу е цитирана частта от Учредителния Акт на фондация “Зеленодиво”, в която са изброени целите на “Фондация Зеленодиво” и видовете дейност за тяхното постигане.

Цитат от Учредителен Акт на Фондация “Зеленодиво”

Чл. 5. Цели, които преследва “Фондация Зеленодиво” са:

1. Да спомага за повишаване на екологичната култура на обществото, в частност младите хора и децата;
2. Да работи за изграждане на позитивни нагласа и мислене у младите хора по отношение на опазването на околната среда, развиването на личностно самосъзнание и отговорност в тази връзка;
3. Да спомага за развиването на социално, етническо и интеркултурно разбиране и толерантност в обществото, в частност у младите хора и децата, като в тази връзка работи за развиването на мислене извън социални, етнически и културни шаблони и клишета;
4. Да спомага за успешното осъществяване на социална интеграция на младежи на национално и международно ниво, като при този процес бъдат запазвани и развивани ценните личностни и национални качества и специфики на всеки индивид;
5. Да спомага за успешната интеграция в обществото на деца и младежи в неравностойно социално положение;
6. Да развива и популяризира изкуството, в широкия смисъл на думата, като средство за образование, общуване и социална интеграция;
7. Да насърчава и спомага за ученето и личностното развитие през целия живот и ученето, основано на опита;
8. Да спомага за и да насърчава развиването на занаяти и практики, свързани с използването на природни материали и такива, свързани с живот в екостопанство със затворен производствен цикъл;

1. За постигането на изброените в чл. 5.1 цели, “Фондация Зеленодиво” приема за свой основен и водещ принцип зачитането на личната свобода на всеки индивид, правото му на свободен избор и неговите индивидуални специфики, потребности и потенциал.

Чл. 6. Предмет на дейност на “Фондация Зеленодиво”

За постигане на целите по чл. 5, “Фондация Зеленодиво” ще осъществява следните дейности:

1. Инициира, подкрепя и осъществява проекти и изследвания, свързани с целите на “Фондация Зеленодиво”
2. Публикува информационни материали;
3. Сътрудничи с организации, институции и физически лица в страната и в чужбина;
4. Организира симпозиуми, семинари, конференции и други национални и международни срещи по общи и конкретни въпроси в областта на целите на “Фондация Зеленодиво”
5. Предоставя различни социални услуги на лица в неравностойно социално положение;
6. Осъществява други законни дейности свързани с целите изложени в чл. 5,ал.1 по-горе.

Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на “Фондация Зеленодиво” и съобразно стратегията и приоритетите приети от Настоятелството.

Чл. 7. Предмет на стопанска дейност на “Фондация Зеленодиво”

1. За постигане на своите цели, “Фондация Зеленодиво” може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която трябва да бъде свързана с изброените в чл. 5 цели.
2. Предмет на свързана стопанска дейност по горната алинея са:

1. Предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи, свързани с целта на “Фондация Зеленодиво”, срещу определено заплащане;
2. Изработване, публикация и разпространение на информационни материали спомагащи за постигане на целта на “Фондация Зеленодиво”
3. Организиране на концерти, изложби и други културни форуми свързани с постигане целите на “Фондация Зеленодиво”
4. Oрганизация на платени обучения, квалификационни и преквалификационни курсове, семинари и др. форми, подпомагащи постигане на целите на “Фондация Зеленодиво”
5. Изработване и разпространение на различни материали и продукти;
6. Образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност;
7. Други стопански дейности, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на “Фондация Зеленодиво” и подпомагат тяхното постигане.